Εγκύκλιοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 256 - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

                                                     

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ

 Ἀριθ. Πρωτ. 115

                    Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  11ῃ Μαρτίου 2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 256ῃ

Θέμα: 25ῃ Μαρτίου 1821 - Ἐλευθερία ἤ Θάνατος

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, 

         -Α-

Μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Τούρκους, στίς 29 Μαῒου 1453, τό Γένος τῶν Ἑλλήνων βρέθηκε κάτω ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό, τετρακόσια χρόνια στήν νότια Ἑλλάδα καί πεντακόσια στό βόρειο τμῆμα τῆς Χώρας.

Ἦταν πολλά, πάρα πολλά τά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς. Καί μεγάλη, πολύ μεγάλη, ἡ σκληρότητα καί ἡ ἀπανθρωπιά τῶν ἀλλοφύλων καί ἀλλοδόξων κατακτητῶν. Ὁ Ἕλληνας εἶχε γίνει «ραγιᾶς», δοῦλος καί σκλάβος, πού δέν εἶχε κανένα δικαίωμα στήν οἰκογένεια, στή μόρφωση, στήν Ὀρθόδοξη πίστη του, στήν περιουσία του, ἀκόμη καί στήν ἴδια τή ζωή του. Μόνο ὑποχρεώσεις ἦταν φορτωμένος: Νά δίνῃ φόρους καί συνέχεια φόρους, νά δίνῃ, ἀκόμη καί χωρίς τήν θέλησή του, καί τά παιδιά του, πού οἱ Τοῦρκοι ἁρπάζοντάς τα βίαια, τά ἔκαναν Γενίτσαρους. Καί εἶναι γνωστό, πώς αὐτοί ἀκριβῶς οἱ Γενίτσαροι ἦταν τρισχειρότεροι καί πολύ πιό μισέλληνες κι’ ἀπό τούς ἴδιους τούς Τούρκους.

Γι’ αὐτό, κάποιοι ἀπό τούς σκλάβους, γιά νά γλυτώσουν ἀπό τά δεινά τους ἤ κι’ ἀπό τίς φοβέρες τοῦ κατακτητῆ, ἀλλαξοπιστοῦσαν. Γινόντουσαν δηλαδή, μουσουλμᾶνοι, ἀρνητές τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτό, ὅμως, ἐσήμαινε οὐσιαστικά καί ἄρνηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ κατάσταση εἶχε γίνει ὄχι ἀπλῶς ἀφόρητη, ἀλλά ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνη γιά τήν πορεία τοῦ Ἔθνους. Κι’ ἐδῶ ἀκριβῶς, εἶχε ἐφαρμογή ὁ θεόπνευστος λόγος τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ: Ἐπέτρεψες, Θεέ μου, καί «ἔθου ἡμᾶς ὄνειδος τῆς γείτοσιν ἡμῶν, μυκτηρισμόν καί χλευασμόν τοῖς κύκλω ἡμῶν ˙ ἔθου ἡμᾶς εἰς παραβολήν ἐν τοῖς ἔθνεσι» (Ψαλμ. μγ΄ 14 - 15). Ἐγίναμε, δηλαδή, ντροπή στούς γειτονικούς λαούς, καί ὁ ξεπεσμός μας καί ἡ ταπείνωσή μας κατάντησε παροιμιώδης. 

-Β-

Τότε, ὅμως, μέσα σ’ ἐκεῖνο τό βαθύ σκοτάδι τῆς σκλαβιᾶς, πού οἱ κάπως μορφωμένοι καί ἱκανοί Ἕλληνες μετανάστευσαν στήν Εὐρώπη, ἀφήνοντας τόν ταλαίπωρο λαό μόνο του, μέ τά βάσανα καί τήν δυστυχία του, τότε ἀκριβῶς, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἔδωσε δυναμικά τό «παρών» καί στάθηκε φρουρός καί τροφός τοῦ Ἔθνους. Μέ τήν Θεία Λατρεία, ὅπως καί ὅπου ἦταν δυνατόν, μέ τό «κρυφό σχολειό», μέ τόν παρηγορητικό της λόγο (ὅπως, γιά παράδειγμα, ὁ ἐθνοϊερομάρτυρας Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί ἄλλοι) στήριξε ἀποφασιστικά τόν Ἑλληνισμό, λέγοντας – σύμφωνα μέ τόν ποιητή – στούς σκλαβωμένους Ἕλληνες: «Μή σκιάζεστε τά σκότη. Τῆς λευτεριᾶς τό φεγγοβόλο ἀστέρι, τῆς νύχτας τό ξημέρωμα θά φέρῃ».

Κι’ εἶναι αὐτή, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μέ ἐκπρόσωπό της τόν ἀτρόμητο Μητροπολίτη Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό, ὕψωσε τό Λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως στό ἱστορικό Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Λαύρας, τήν 25ῃ Μαρτίου 1821, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Τό σύνθημα, πού τὄκαναν δικό τους ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἦταν «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος». Ἦταν αὐτή, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία στόν βωμό τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Ἔθνους ἔδωσε τόν Ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη Ἅγιο Γρηγόριο τόν Ε΄, πολλούς Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πού ἐσφαγιάστηκαν, τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Πελοποννήσου, πού πέθαναν μέσα σέ ἄθλιες συνθῆκες στά μπουντρούμια τῆς Τριπολιτσᾶς, τόν Σαλώνων Ἡσαῒα, τόν Ρωγῶν Ἰωσήφ, τόν Παπαφλέσσα, τόν Ἀθανάσιο Διάκο κι’ ἄλλους πολλούς, τούς ὁποίους ἄν ἤθελα νά ἀναφέρω «ἐπιλήψει με διηγούμενον ὁ χρόνος» (Ἑβρ. ια΄ 32), δέν θά μοῦ φτάσῃ ὁ χρόνος νά διηγοῦμαι … 

-Γ-

Αὐτή, λοιπόν, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας συνεχίζει μέχρι σήμερα νά στηρίζῃ καί νά ἐμψυχώνῃ τό Ἑλληνικόν Ἔθνος. Τό 1941, μόνο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος ὁ ἀπό Τραπεζοῦντος ἀρνήθηκε νά ὁρκίσῃ τήν Γερμανοπρόβλητη κατοχική Κυβέρνηση καί μίλησε μέ γλῶσσα θαρραλέα καί ἐπιτιμητική στόν Γερμανό στρατηγό Στοῦμε, πού τόν ἐπισκέφθηκε στήν Ἀρχιεπισκοπή. Στήν Κύπρο, ἡ Ἐκκλησία πρωτοστάτησε στόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ (1955-59). Καί τώρα, πάλι ἡ Ἐκκλησία μας δίνει τόν καλόν ἀγῶνα γιά νά μή γίνῃ τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως» τρόπος ζωῆς γιά τήν κοινωνία καί τήν οἰκογένεια τήν Ἑλληνική.

Ἄς θυμώμαστε, λοιπόν τήν προσφορά καί τίς θυσίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Κι’ ἄς ἀγαπήσουμε πιό πολύ τόν Ἀρχηγό Της, τόν Ἰησοῦ Χριστό, τοῦ ὁποίου ἡ χάρις καί τό ἔλεος εἴθε νά εἶναι μέ ὅλους σας. Χρόνια πολλά, ἅγια, εὐλογημένα, Χριστιανικά καί Ἑλληνικά. Χρόνια ἡρωϊκά!    

Διάπυρος πρός Χριστόν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255 - ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

Δείτε
ακόμη ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ ΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΝ 6Μαρ24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ ΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΫΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 31Ιαν24

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΫΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255 - ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ 25Ιαν24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255 - ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 10Ιαν24

ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 254ῃ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 27Δεκ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 254ῃ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253 – ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 27Οκτ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253 – ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ 4Οκτ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΚΑΤΩ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 23Σεπ23

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΚΑΤΩ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023) 23Σεπ23

110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 251ῃ – KΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ 23Σεπ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 251ῃ – KΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8Ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ 22Ιουν23

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8Ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟΝ ΠΩΓΩΝΙΣΚΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 22Ιουν23

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟΝ ΠΩΓΩΝΙΣΚΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ 22Ιουν23

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 25Μαΐ23

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 25Μαΐ23

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΦΙΚΙΟΝ ΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΝ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 25Μαΐ23

ΟΦΙΚΙΟΝ ΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΝ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2023 25Μαΐ23

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2023 18Μαΐ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12Μαΐ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 249 – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 4Μαΐ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 249 – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 247 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 22Μαρ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 247 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)  20Μαρ23

110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20Μαρ23

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2023 20Μαρ23

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 20Μαρ23

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 20Μαρ23

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2023 10Μαρ23

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 30Ιαν23

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 22Δεκ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΦΙΛΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑΝ 2Δεκ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΦΙΛΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 245 – ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 23Οκτ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 245 – ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 24Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 22Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 244 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 20Σεπ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 244 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 7Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΝ 7Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ 2022 5Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 25Αυγ22

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 243 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 19Αυγ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 243 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13Αυγ22
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 242 – ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 8Αυγ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 242 – ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 16Μαΐ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 7Μαΐ22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 241ῃ – ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022 23Απρ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 241ῃ – ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!» 22Μαρ22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 240ῃ 17Μαρ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 240ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 26Δεκ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!» 10Δεκ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 22Νοε21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ Δ.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 8Νοε21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ Δ.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ 14Οκτ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1Οκτ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021 9Σεπ21

ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1Σεπ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25Αυγ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 236ῃ 20Αυγ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 236ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (Παράταση) 17Αυγ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (Παράταση)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 235ῃ 13Αυγ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 235ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ 8Αυγ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/8/2021 3Αυγ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/8/2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 4/7/2021 4Ιουλ21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 4/7/2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1Ιουλ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 27Ιουν20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27Ιουν20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ