Εξυπηρέτησις Κληρικών

Έγγραφα περί βαπτίσεων

 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ - ΟΔΗΓΙΑΙ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

Έγγραφα περί τελέσεως και μη τελέσεως γάμων

 • ΑΙΤΗΣΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ ΕΚΤΟΣ Ι.ΜΗΤΡ.
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
 • ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΝ ΓΑΜΟΥ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ Ι. ΜΗΤΡ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ

Έγγραφα περί μισθοδοσίας & άδειας

 • ΑΙΤΗΣΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Έγγραφα περί μνημόσυνων

 • ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Υποδείγματα διάφορων εγγράφων

Διαβιβαστικά Εγγράφων

 • ΑΠΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ
 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΞΕΩΣ

Πράξεις

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 • ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
 • ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 • ΠΡΑΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ
 • ΠΡΑΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΧΟΡΤΟΛΕΙΒΑΔΑ
 • ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 • ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Έγγραφα περί υποχρεώσεων

 • ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 • ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
 • ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
 • ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ
 • ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 • ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 • ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ