Εγκύκλιοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 736

Χριστούγεννα 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 246 ῃ

 

Θέμα: Η ΑΓΑΠΗ «ἔκλινεν οὐρανούς καί κατέβη» (Ψαλμ. ιζ΄ 10)

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-

Γιά μιά ἀκόμη φορά, γιορτάζουμε τά Χριστούγεννα, τήν «μητρόπολη τῶν ἑορτῶν», ὅπως ἔχει χαρακτηρισθῆ. Βέβαια, τά Χριστούγεννα εἶναι κατ’ ἐξοχήν γιορτή τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης. Γιορτή, κατά τήν ὁποία ὅλα τά μέλη τῆς κάθε οἰκογένειας ἐπιθυμοῦν νά βρίσκωνται στό πατρικό τους σπίτι, ἰδιαίτερα, μάλιστα, οἱ ξενητεμένοι, πού ζοῦν σέ ἄλλους τόπους, μέ ἄλλα ἔθιμα καί ἄλλες συνήθειες, οἱ ὁποῖες, συνήθως δέν μιλᾶνε καί δέν συγκινοῦν τήν καρδιά, ὅσο τήν συγκινεῖ ὁ τόπος πού γεννήθηκαν καί μεγάλωσαν. Ἡ καμπάνα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ συμμετοχή στίς θαυμάσιες ἀκολουθίες, ἡ πανηγυρική Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων, ἡ ἀνταλλαγή ἐπισκέψεων καί εὐχῶν μέ ἁπλότητα καί ἐγκαρδιότητα, εἶναι αὐτά πού ὁ ξενητεμένος κυρίως, μόνο στήν γενέθλια γῆ μπορεῖ νά τά βρῇ.

-Β-

Ἐφέτος, ὅμως, ἡ μεγάλη Ἑορτή βρίσκει τήν Πατρίδα μας, ἀλλά καί ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη μέσα σέ μιά πρωτοφανῆ κρίση, ἡ ὁποία κυρία αἰτία ἔχει τόν πόλεμο, πού ἔχει κηρύξει ἡ Ρωσία στήν Οὐκρανία. Καί εἶναι, βέβαια, ὀδυνηρό νά πολεμοῦν δύο ὁμόδοξες – Ὀρθόδοξες Χῶρες ἡ μία τήν ἄλλη, μέσα στήν καρδιά τῆς Εὐρώπης. Ὑπάρχει ἕνα κῦμα μεγάλης ἀκρίβειας, ἀλλά καί ἀνασφάλειας ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ παραλόγου πολέμου, ἀφοῦ «οἱ πάντες τά ἑαυτῶν ζητοῦσι» (Φιλιπ. β΄ 21). Ὅλοι φροντίζουν γιά τά συμφέροντά τους. Καί μοιάζουν οἱ Εὐρωπαῖοι σάν νά ἔχουν διώξει τήν «φιλαδελφία» (Ἑβρ. ιγ΄ 1) καί τήν ἀγάπη (Α΄ Κορ. ιγ΄ 1), πού εἶναι βασικές ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου. Καί, ἐν τούτοις, θά γιορτάσουν τά Χριστούγεννα, ἀλλά ὁ Χριστός, ποῦ; Γιατί ὅλοι τό γνωρίζουμε, ὅτι ἐδῶ καί χρόνια ἡ Εὐρώπη ἔχει ἐξορίσει τόν Χριστό, λέγοντάς του: «Ἀπόστα ἀπ’ ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι» (Ἰώβ κα΄ 14).

-Γ-

Ἀλλά ἐνῷ οἱ ἄνθρωποι οἱ Εὐρωπαῖοι ἀρνήθηκαν, γενικῶς, τόν Χριστό καί ἐτέντωσαν τόν ἑαυτό τους καί τό ἀνάστημά τους καί κατώρθωσαν νά πᾶνε σέ μακρυνά ἀστέρια, τελευταῖα δέ νά φθάσουν σχεδόν στήν δημιουργία τοῦ σύμπαντος, ὁ Θεός ὁ ἄπειρος, ἐσμίκρυνε τό μεγαλεῖο του καί ἔστειλε στήν γῆ μας τήν ΑΓΑΠΗ. Ἦλθε δηλαδή, ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος «ἔκλινεν οὐρανούς καί κατέβη». (Ψαλμ. ιζ΄ 10). Καί μέ τήν θέλησή Του δέχθηκε νά γεννηθῇ στό σπήλαιο καί νά ἀνακλιθῇ

στήν φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων στήν Βηθλεέμ. Ἆρά γε θά τό καταλάβουμε οἱ ἄνθρωποι, ὅτι ὁ Θεός ἔστειλε τήν ΑΓΑΠΗ, τόν Ὑἱόν Του τόν μονογενῆ; Τό λέει τόσο παραστατικά τό τέταρτο Εὐαγγέλιο: «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον» (Ἰωάν. γ΄ 16). Κι’ ὅπως βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Θεός «συνίστησι τήν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστός ὑπέρ ἡμῶν ἀπέθανε» (Ρωμ. ε΄ 8).

-Δ-

Τά ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὄντως ἀξιοθαύμαστα. Ἀλλά ἡ
ἀνθρωπότητα δέν ὑποφέρει ἀπό τήν ἔλλειψη αὐτῶν. Ὑποφέρει γιατί τῆς λείπει ἡ ἀγάπη καί κυριαρχεῖ τό συμφέρον καί ἡ ὑλιστική ἀντιμετώπιση τῆς ζωῆς. «Φάγωμεν καί πίωμεν», εἶναι τό σύνθημα τῶν καιρῶν μας. Ὅμως, ὅσοι θέλουμε νά εἴμαστε συνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχουμε κινητήρια δύναμη στήν καθημερινή μας ζωή, τήν ἀγάπη πού ἔφερε ὁ Χριστός: Ὁ δυνατός θά βοηθάῃ τόν ἀδύνατο, ὁ μεγάλος τόν μικρό, ὁ ὑγιής τόν ἀσθενῆ. Ἄς γνωρίζουμε ὅτι ἡ χριστιανική ἀγάπη χύνει βάλσαμο παρηγοριᾶς στίς πονεμένες ψυχές, θεραπεύει τίς πληγές, ἀναπτερώνει τίς ἐλπίδες καί ἀναδεικνύει τόν ἄνθρωπο ἀληθινό χριστιανό, ἄξιο νά γιορτάσῃ μέ ὅλη του τήν καρδιά τά Χριστούγεννα, τήν γιορτή τῆς ἀγάπης πού ἔφερε ὁ Χριστός στόν κόσμο. «Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε ἐάν ἀγάπην ἔχητε πρός ἀλλήλους» (Ἰωάν. ιγ΄ 23), διεκήρυξε ὁ Κύριος. Ἄς ἐμπιστευθοῦμε, λοιπόν, τίς ἀγωνίες καί τά προβλήματά μας στόν Ἰησοῦ Χριστό. Καί μπροστά στήν φτωχική καί ταπεινή Του φάτνη ἄς τοῦ ζητήσουμε τό ἔλεός Του γιά μᾶς καί γιά ὅλο τόν κόσμο, ἰδιαίτερα γιά ὅσους ζοῦν μέσα στά δεινά τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων. Χρόνια πολλά σέ ὅλους, ἅγια, γεμᾶτα ἀπό τήν ἀγάπη, μέσα στούς κόλπους τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Τεχθέντι Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 245 – ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΕΠΟΜΕΝΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 247 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Δείτε
ακόμη ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 21Μαΐ24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 258 - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 15Μαΐ24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 258 - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 257 - ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5Απρ24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 257 - ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 256 - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 20Μαρ24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 256 - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ ΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΝ 6Μαρ24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ ΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΫΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 31Ιαν24

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΫΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255 - ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ 25Ιαν24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255 - ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 10Ιαν24

ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 254ῃ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 27Δεκ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 254ῃ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253 – ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 27Οκτ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253 – ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ 4Οκτ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΚΑΤΩ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 23Σεπ23

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΚΑΤΩ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023) 23Σεπ23

110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 251ῃ – KΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ 23Σεπ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 251ῃ – KΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8Ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ 22Ιουν23

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8Ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟΝ ΠΩΓΩΝΙΣΚΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 22Ιουν23

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟΝ ΠΩΓΩΝΙΣΚΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ 22Ιουν23

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 25Μαΐ23

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 25Μαΐ23

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΦΙΚΙΟΝ ΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΝ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 25Μαΐ23

ΟΦΙΚΙΟΝ ΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΝ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2023 25Μαΐ23

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2023 18Μαΐ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12Μαΐ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 249 – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 4Μαΐ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 249 – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 247 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 22Μαρ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 247 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)  20Μαρ23

110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20Μαρ23

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2023 20Μαρ23

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 20Μαρ23

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 20Μαρ23

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2023 10Μαρ23

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 30Ιαν23

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΦΙΛΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑΝ 2Δεκ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΦΙΛΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 245 – ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 23Οκτ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 245 – ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 24Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 22Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 244 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 20Σεπ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 244 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 7Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΝ 7Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ 2022 5Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 25Αυγ22

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 243 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 19Αυγ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 243 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13Αυγ22
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 242 – ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 8Αυγ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 242 – ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 16Μαΐ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 7Μαΐ22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 241ῃ – ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022 23Απρ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 241ῃ – ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!» 22Μαρ22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 240ῃ 17Μαρ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 240ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 26Δεκ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!» 10Δεκ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 22Νοε21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ Δ.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 8Νοε21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ Δ.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ 14Οκτ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1Οκτ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021 9Σεπ21

ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1Σεπ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25Αυγ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 236ῃ 20Αυγ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 236ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (Παράταση) 17Αυγ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (Παράταση)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 235ῃ 13Αυγ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 235ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ 8Αυγ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/8/2021 3Αυγ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/8/2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 4/7/2021 4Ιουλ21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 4/7/2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1Ιουλ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 27Ιουν20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27Ιουν20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ