Εγκύκλιοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255 - ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

               ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ


Ἀριθ. Πρωτ. 22

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 23ῃ Ἰανουαρίου 2024

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255ῃ

Θέμα: Ὁ Γάμος εἶναι «Μυστήριον Μέγα», ὁ ὁμοφυλοφιλικός «γάμος» εἶναι ψυχική διαταραχή καί ἁμαρτία.

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς Δημιουργίας, ὁ Θεός, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ Ἁγία Γραφή, ἔπλασε τόν πρῶτο ἄνθρωπο, τόν Ἀδάμ, καί στή συνέχεια, τήν πρώτη γυναῖκα, γιά τήν ὁποία ὁ Ἀδάμ εἶπε: Ὁ ἄνδρας «προσκολληθήσεται πρός τήν γυναῖκα αὐτοῦ, καί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν» (Γεν. β΄24). Αὐτός, λοιπόν, εἶναι ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ: Τά δύο αὐτά πλάσματα νά ἀποτελέσουν ἕνα ἀνδρόγυνο. Αὐτή δέ ἡ ἕνωση εἶναι ἀκριβῶς ὁ γάμος, ἕνα ἀπό τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, πού, μάλιστα, ἔχει τόση σπουδαιότητα, ὥστε ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος νά διακηρύττῃ ὅτι «τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. ε΄ 32). Ὅπως, δηλαδή, στόν γάμο ἑνώνονται ἕνας ἄνδρας μέ μιά γυναῖκα, ἔτσι συμβαίνει μέ τήν πνευματική ἕνωση τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας.

-Β-

Ἔτσι αὐξανόταν, σιγά – σιγά, ὁ κόσμος. Ἀλλά, ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι εἶχαν γίνει σαρκολάτρες, ὁ Θεός τούς κατέστρεψε μέ τόν κατακλυσμό. Σώθηκαν μόνο ὀκτώ (8) ψυχές: Ὁ Νῶε μέ τήν γυναῖκα του καί οἱ τρεῖς (3) γιοί του μέ τίς γυναῖκες τους, κι’ ἀπό αυτούς προῆλθε ὁ καινούργιος κόσμος. Ὅπως, ὅμως, εἶναι γνωστό, ἡ ἁμαρτία, τήν ὁποία ὑποδαυλίζει ὁ σατανᾶς, ἔχει μεγάλη δύναμη. Γι’ αὐτό, οἱ ἄνθρωποι ξεστράτισαν πάλι. Ἔφθασαν, μάλιστα, σέ τέτοια ἐκτροπή καί διαστροφή, ὥστε ὁ Θεός εἶπε στόν δίκαιο Ἀβραάμ: «Κραυγή Σοδόμων καί Γομόρρας πεπλήθυνται πρός με, καί αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα» (Γεν. ιη΄ 20). Κραυγές πολλές, δηλαδή, καί δυνατές ἀνεβαίνουν στόν οὐρανό καί φθάνουν σέ μένα ἀπό τά Σόδομα καί τά Γόμορρα. Εἶναι οἱ κραυγές πού προέρχονται ἀπό τίς μεγάλες καί φρικτές ἁμαρτίες τους, πού δέν μπορεῖ πιά νά τίς ἀνεχθῇ ἡ μακροθυμία μου. Οἱ Σοδομῖτες ἦσαν ἐπιρρεπεῖς στό νά συνευρίσκωνται ἄνδρες μέ ἄνδρες. Γι’ αὐτό καί ἡ ὁμοφυλοφιλία ὀνομάζεται ἔκτοτε «σοδομισμός». Τελικά, ὁ «Κύριος ἔβρεξεν ἐπί Σόδομα καί Γόμορρα θεῖον, καί πῦρ παρά Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ καί κατέστρεψε τάς πόλεις ταύτας καί πᾶσαν τήν περίχωρον καί πάντας τούς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσι καί τά ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς» (Γεν. ιθ΄ 24 - 25). Ἦταν τόσο ὁλοκληρωτική ἡ καταστροφή, ὥστε νά μή φυτρώνῃ οὔτε ἕνα χορταράκι στήν ἄλλοτε ὡραία καί πλούσια ἐκείνη περιοχή, ἡ ὁποία ἔτσι παραμένει μέχρι καί σήμερα, πού ὅλοι τήν γνωρίζουμε μέ τό χαρακτηριστικό της ὄνομα: «Νεκρά Θάλασσα».


-Γ-

Ἡ ἁμαρτία, ὅμως, τοῦ «σοδομισμοῦ» εἶχε γιά τά καλά εἰσβάλει στήν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία, ἀτυχῶς, εἶχε ἀπομακρυνθῆ ἀπό τόν Θεό. Ἔτσι, στήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία ἦταν πολύ διαδεδομένη. Κι’ ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ Ἱστορία, ὁ Νέρων ἐτέλεσε δημόσια τούς «γάμους» του μέ ἕναν εὐνοούμενό του, ἐνῷ καί ὁ αὐτοκράτωρ Ἀδριανός τόν εὐνοούμενό του Ἀντίνοο, πού πέθανε νέος, διέταξε τούς ὑπηκόους τῆς Αὐτοκρατορίας νά τόν τιμᾶνε ὡς θεό! Βέβαια, τό … κακό παράδειγμα τό εἶχε δώσει ὁ Δίας, ὁ ὁποῖος ἐτρώθη ἀπό σαρκικό ἔρωτα γιά τόν νεαρό Γανυμήδη καί, τελικῶς, τόν … ἀπήγαγε στόν Ὄλυμπο γιά τά … περαιτέρω! …

-Δ-

Ἀργότερα, ὅταν ὁ Χριστιανισμός ἄρχισε νά ἐξαπλώνεται στόν τότε γνωστό κόσμο, ὁ «σοδομισμός» ζοῦσε καί βασίλευε, ὥστε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νά γράφῃ, σχετικά, στούς
χριστιανούς τῆς Ρώμης: Ὁ Θεός παρέδωσε τούς εἰδωλολάτρες «εἰς πάθη ἀτιμίας. Αἵ τε θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τήν φυσικήν χρῆσιν εἰς τήν παρά φύσιν. Ὁμοίως δέ καί οἱ ἄρσενες ἀφέντες τήν φυσικήν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τήν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι» (Ρωμ. α΄ 26 - 27). Αὐτό τό ἁμάρτημα ὑπάρχει καί στήν ἐποχή μας. Ἀλλά ἐνῷ παλαιότερα, ὅσοι τό εἶχαν τό ἔκρυβαν, τούς τελευταίους καιρούς εἴδαμε παρελάσεις «ὑπερηφανείας» ἀπό «σοδομῖτες», σέ διάφορες χῶρες καί στήν Πατρίδα μας. Ἐπ’ ἐσχάτων δέ πρόκειται νά ψηφισθῇ ἀπό τήν Βουλή ὁ «γάμος» καί ἡ «τεκνοθεσία» τῶν ὁμοφυλοφίλων, σάν νά εἴχαμε λύσει τά μεγάλα καί πιεστικά προβλήματα τῶν πολιτῶν καί ἀπέμεινε μόνο ὁ τοιοῦτος «γάμος». Τί νά πῇ κανείς. Σημεῖα τῶν καιρῶν!

-Ε-

Ἡ σεπτή Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού συνεδρίασε ἐκτάκτως στίς 23 Ἰανουαρίου 2024, ἀποφάσισε ὁμόφωνα, ὅτι ἀναγνωρίζει μόνο τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ χριστιανικοῦ γάμου καί ἀπορρίπτει τόν «γάμο» ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Γι’ αὐτό, κι’ ἐμεῖς στήν ἀκριτική μας Ἐπαρχία, νά μείνουμε σταθεροί καί ἀκλόνητοι σέ ὅσα διδάσκουν ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Καί ἐπειδή πολύς λόγος γίνεται γιά τήν ἀγάπη πρός τούς «σοδομῖτες», ἀπαντοῦμε ὅτι σάν ἄτομα τούς συμπαθοῦμε καί ἀγαποῦμε. Ὅμως, τό ἁμάρτημά τους δέν τό παραδεχόμαστε μέ κανένα τρόπο. Διότι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἐκήρυξε βέβαια τήν ἀγάπη, ἀλλά τό κήρυγμά του στόν κόσμο τό ἄρχισε μέ τίς λέξεις: «μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» (Μαρκ. α΄ 15). Ἄς δίνῃ, λοιπόν, μετάνοια σέ ὅλους μας, σ’ ἐμᾶς τούς κληρικούς, στόν λαό καί στήν Πολιτειακή καί Πολιτική Ἡγεσία τῆς Χώρας μας, ὥστε νά ἔχουμε τήν χάρη καί τήν εὐλογία Του. ΑΜΗΝ.

Μετά πολλῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 254ῃ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΠΟΜΕΝΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 256 - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Δείτε
ακόμη ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 21Μαΐ24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 258 - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 15Μαΐ24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 258 - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 257 - ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5Απρ24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 257 - ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 256 - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 20Μαρ24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 256 - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ ΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΝ 6Μαρ24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ ΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΫΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 31Ιαν24

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΫΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 10Ιαν24

ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 254ῃ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 27Δεκ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 254ῃ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253 – ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 27Οκτ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253 – ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ 4Οκτ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΚΑΤΩ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 23Σεπ23

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΚΑΤΩ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023) 23Σεπ23

110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 251ῃ – KΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ 23Σεπ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 251ῃ – KΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8Ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ 22Ιουν23

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8Ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟΝ ΠΩΓΩΝΙΣΚΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 22Ιουν23

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟΝ ΠΩΓΩΝΙΣΚΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ 22Ιουν23

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 25Μαΐ23

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 25Μαΐ23

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΦΙΚΙΟΝ ΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΝ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 25Μαΐ23

ΟΦΙΚΙΟΝ ΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΝ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2023 25Μαΐ23

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2023 18Μαΐ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12Μαΐ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 249 – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 4Μαΐ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 249 – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 247 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 22Μαρ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 247 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)  20Μαρ23

110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20Μαρ23

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2023 20Μαρ23

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 20Μαρ23

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 20Μαρ23

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2023 10Μαρ23

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 30Ιαν23

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 22Δεκ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΦΙΛΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑΝ 2Δεκ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΦΙΛΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 245 – ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 23Οκτ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 245 – ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 24Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 22Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 244 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 20Σεπ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 244 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 7Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΝ 7Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ 2022 5Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 25Αυγ22

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 243 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 19Αυγ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 243 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13Αυγ22
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 242 – ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 8Αυγ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 242 – ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 16Μαΐ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 7Μαΐ22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 241ῃ – ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022 23Απρ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 241ῃ – ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!» 22Μαρ22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 240ῃ 17Μαρ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 240ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 26Δεκ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!» 10Δεκ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 22Νοε21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ Δ.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 8Νοε21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ Δ.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ 14Οκτ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1Οκτ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021 9Σεπ21

ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1Σεπ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25Αυγ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 236ῃ 20Αυγ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 236ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (Παράταση) 17Αυγ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (Παράταση)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 235ῃ 13Αυγ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 235ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ 8Αυγ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/8/2021 3Αυγ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/8/2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 4/7/2021 4Ιουλ21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 4/7/2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1Ιουλ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 27Ιουν20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27Ιουν20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ