Ραδιοφωνικός Σταθμός

"Ράδιο Δρυϊνούπολη 89fm"

Ράδιο Δρυϊνούπολη 89 fm
Μιά Φωνη Ορθοδοξίας & Ελληνισμού

Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς του (29/06/1967) στό ἡρωϊκό Δελβινάκι, ἕδρα τῆς ἀκριτικῆς Μητροπόλεώς του, ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυρός ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ἔθεσε μεταξύ τῶν στόχων του τήν στήριξη τοῦ μαρτυρικοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἔλεγε τότε, χαρακτηριστικά: «… Κατά τήν στιγμήν αὐτήν καθ’ ἥν τό πρῶτον ἀνέρχομαι τόν θρόνον τοῦτον, ἡ σκέψις μου στρέφεται ἀφ’ ἑνός μέν πρός τούς προκατόχους μου οἵτινες ἐποίμαναν τήν Ἱεράν ταύτην Μητρόπολιν … Ἀφ’ ἑτέρου δέ στρέφεται ὁ νοῦς μου πρός τούς ἀλυτρώτους ἀδελφούς μας τῆς Βορείου Ἠπείρου, τούς στενάζοντας ὑπό τόν ζυγόν τῆς πικρᾶς δουλείας διά νά τούς διαδηλώσωμεν ὅτι, ὄχι μόνον αἱ προσευχαί μας θά τούς συνοδεύουν καθημερινῶς, ἀλλά καί πᾶν τό δυνατόν θά πράξωμεν, ὅπως λυτρωθοῦν τῶν δεσμῶν τῆς δουλείας καί συντόμως ἐπανέλθουν εἰς τούς κόλπους τῆς μητρός Ἑλλάδος».

Στό μυαλό τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου ὑπῆρχε ἡ ἐπικοινωνία μέ τούς ἀδελφούς Βορειοηπειρῶτες, μέσῳ τοῦ ραδιοφώνου, καθώς δέν ἔβρισκε ἄλλο πιό πρόσφορο τρόπο. Ἔτσι μέσα στό 1991 ἄρχισε νά κινητοποιεῖ γνωστούς και φίλους στήν κατεύθυνση αὐτή. Ἔδωσε στό ὅραμά του τό ὄνομα «Ράδιο Δρυϊνούπολη 89FM», γιά νά ὑπενθυμίζει σέ ὅλους ἕνα ἀπό τά σκλαβωμένα κομμάτια τῆς Μητροπολιτικῆς του Ἐπαρχίας. Ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός συστήθηκε διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 8/02-05-1991 Πράξεως τοῦ Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, λαμβάνοντας «ὑπ’ ὄψει τάς λατρευτικάς καί τάς ἐν γένει ποιμαντικάς ἀνάγκας τῶν χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τήν ἀνάγκην διαφωτίσεως τοῦ ποιμνίου καί ἐπί τῶν ἐθνικῶν θεμάτων καί δή τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ».

Ἐτοιμάσθηκαν οἱ ἀπαραίτητες μελέτες καί κατατέθηκαν στό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο Προεδρίας τῆς Κυβερνήσεως – Γενική Γραμματεία Τύπου καί Πληροφοριῶν. Ἄρχισε ἡ συγκέντρωση χρημάτων καθώς τό συνολικό κόστος ἦταν δυσβάστακτο για την φτωχή Μητρόπολή του. Διαμορφώθηκε ἡ μεγάλη αἴθουσα φιλοξενίας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», σέ στούντιο, γραφεῖα, ἐργαστήριο καί λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Οἱ δυνατότητες περιορισμένες … Τά μέσα ἀνύπαρκτα … Οἱ γνῶσεις ἐλάχιστες … Οἱ εἰδικοί δυσεύρετοι … Ὅμως ὁ Ἅγιος Θεός ἄκουσε τίς θερμές προσευχές τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ καί εὐλόγησε τήν ὅλη προσπάθεια.

Στίς 22 Δεκεμβρίου 1990, τό ἀπόγευμα, τό ὄνειρο ἔπαιρνε σάρκα καί ὀστά. Μετά τόν ἁγιασμό πού τέλεσε ὁ ἴδιος, παρουσία τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί κατοίκων τῆς Κονίτσης, ξεκίνησε ἡ ἐκπομπή καθημερινοῦ προγράμματος διαρκείας ὁκτώ ὡρῶν (13:00 – 21:00), ἀπό πομπό πού βρισκόταν στό ὕψωμα τοῦ «Προφήτη Ἠλία», πάνω ἀπό τήν Κόνιτσα. Ὁ ἴδιος εἶχε σέ καθημερινή βάση ἐκπομπή μέ τίτλο:

«Το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα», ἡ ὁποία ἀργότερα μετατράπηκε σέ ἑβδομαδιαία, καί μεταδιδόταν κάθε Τετάρτη στίς 8 τό βράδυ. Παράλληλα ἔκανε ἐκπομπές μέ θέματα πνευματικά, ἱστορικά καί ἄλλα. Ἄλλοι συνεργάτες, κληρικοί καί λαϊκοί, ἄνδρες καί γυναῖκες, μικροί καί μεγάλοι, ἔκαναν ποικίλες ἐκπομπές, ρύθμιζαν τήν κονσόλα τοῦ ἤχου καί φρόντιζαν ὅ,τι ἄλλο ἦταν ἀπαραίτητο γιά τήν λειτουργία τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ. Ὁ ἴδιος δέ ὁ Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ εἶχε μόνιμα πάνω στό γραφεῖο του, στό Ἐπισκοπεῖο Κονίτσης, ἕνα ραδιόφωνο γιά νά ἀκούει σέ μόνιμη βάση τόν ραδιοφωνικό σταθμό, πού ὁ ἴδιος ἐμπνεύσθηκε καί ὑλοποίησε. Δέν θά ἦταν δέ ὑπερβολή νά πεῖ κανείς ὅτι αὐτό τό, τελευταῖο χρονικά, μεγάλο ἔργο του, τόν εὐχαριστοῦσε καί τόν ἱκανοποιοῦσε ὅσο τίποτε ἄλλο, παρά τά βάσανα πού πέρασε για χάρη του … Ἔφθανε νά τόν δεῖ καί νά τόν ἀκούσει κανείς νά μιλᾶ γι’ αὐτό …

Μόλις ἕνα χρόνο ἀργότερα, τό «Ράδιο Δρυϊνούπολη 89FM» προχωροῦσε πρωτοπόρο μεταξύ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν, στήν λειτουργία ἀναμεταδοτῶν γιά τήν κάλυψη τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῆς ἐνιαίας Ἠπείρου. Ὁ διακριτικός του τίτλος, «Ράδιο Δρυϊνούπολη 89FM, μιά φωνή Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνισμοῦ» ἔμπαινε σέ κάθε σπίτι, ὑπερνικῶντας καί αὐτά ἀκόμη τά ἐμπόδια τῶν

ἀλβανικῶν κυβερνήσεων. Εἶναι χαρακτηριστικό δε, πώς ὅταν ὁ τότε Ἀλβανός πρωθυπουργός Ραμίζ Ἀλία δήλωνε ὅτι, ὅλοι εἶναι ἐλεύθεροι νά ἐπισκεφθοῦν τήν Ἀλβανία, πλήν τοῦ Μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Ἐσύ μπορεῖ νά μήν μέ ἀφήνεις νά ἔρθω … ἐγώ ὅμως ἀπόψε θά εἶμαι, χάρη στό Ράδιο Δρυϊνούπολη, σέ ὅλα τά σπίτια τῶν Βορειοηπειρωτῶν».

Μετά τήν ἐκδημία τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ (12/12/1994), τό Ράδιο Δρυϊνούπολη 89FM συνέχισε καί συνεχίζει τήν μικρή προσπάθειά του νά ἐκπέμπῃ «μιά φωνή Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνισμοῦ». Ἡ συνεχής λειτουργία του μόνον ὡς θαῦμα μπορεῖ νά χαρακτηρισθῇ. Διότι μέ τίς πολλές δυσκολίες καί τά ἐμπόδια, πού ἀντιμετώπισε καί ἀντιμετωπίζει, θά ἔπρεπε, πρό πολλῶν χρόνων νά ἔχῃ κλείσει. Καί ὅμως, συνεχίζει. Κι᾽ αὐτό, ἀκριβῶς, εἶναι τό θαῦμα, τό ὁποῖον ὀφείλεται πρωτίστως εἰς τόν Θεόν, δευτερευόντως ὅμως σέ ὅλους ὅσοι τόν στηρίζουν καί οἰκονομικά, διότι τόν ἀγαποῦν. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά καταθέτουν τήν προσφορά τῆς ἀγάπης τους στόν κάτωθι λογαριασμό. Θά ἐκδίδεται ἐν συνεχεία ἀπόδειξη ἰσχυρή γιά τήν Ἐφορία.

Συνεχίζει λοιπόν ὁ Ραδιοφωνικός μας Σταθμός τό χριστιανικό καί ἐθνικό του ἔργο. Σύνθημά του, καί σύνθημα ὅλων μας: ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα.

«ΡΑΔΙΟ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΗ 89FM»
Α.Φ.Μ. 090184616 - ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ BIC ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN
ΕΘΝΙΚΗ ETHNGRAA 386 / 545147 – 77 GR49 0110 3860 0000 3865 4514 777