Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 6ῃ Σεπτεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ἀνακοινώνει μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση, καί ἀναπέμποντας δοξολογία στόν Ἅγιο Θεό, ὅτι ὁλοκληρώθηκαν, τήν Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022, οἱ ἐργασίες τοποθετήσεως ἑνός νέου Ἱεροῦ Ναοῦ στήν Κόνιτσα, Βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στήν περιοχή «Σέρβιανα» – «Τοπόλιτσα» Κονίτσης, καί εἶναι ἀφιερωμένος στόν Ὅσιο Σοφιανό Ἐπίσκοπο Δρυϊνουπόλεως τόν Σημειοφόρο, δηλαδή Θαυματουργό. Ἀξίζει νά σημειωθῇ ὅτι, διά τοῦ ἔργου αὐτοῦ, ἐκπληρώνεται ἡ ἐπιθυμία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέου, νά τιμήσῃ μέ αὐτόν τόν τρόπο, τόν ἐκ τῶν προκατόχων του Ὅσιο Σοφιανό, Ἐπίσκοπο Δρυϊνουπόλεως. Θά ἦταν παράλειψη νά μήν ἀναφερθῇ, ὅτι ὁ συγκεκριμένος Ἱερός Ναός ἀνοικοδομήθηκε μέ τήν εὐγενῆ προσφορά εὐλαβοῦς Χριστιανοῦ ἀπό τήν ἀκριτική μας Μητρόπολη, εἰς μνημόσυνον συγγενικοῦ αὐτοῦ προσώπου, ἀμφοτέρων μνημονευομένων εἰς τό διηνεκές ὡς κτιτόρων. Ἀποτελεῖ τόν πρῶτο ἐν Ἑλλάδι Ἱερό Ναό ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ὁσίου Σοφιανοῦ, εἰς τόν ὁποῖον θά φυλάσσεται καί τεμάχιον ἐκ τῶν Ἱερῶν του Λειψάνων. Τέλος, νά σημειωθῇ, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας, τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου Σοφιανοῦ  στίς 26 Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους.

Δύο λόγια γιά τόν βίο τοῦ ἐν Ὁσίοις πατρός ἡμῶν Σοφιανοῦ Ἐπισκόπου Δρυϊνουπόλεως, τοῦ Σημειοφόρου:

Ὁ Ὁσιος Σοφιανός, ὑπῆρξε σημαντική θρησκευτική προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς του (17ος αἰ.) στήν περιοχή τῆς Ἠπείρου καί θεωρεῖται ὁ πρόδρομος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Γεννήθηκε πιθανότατα στό χωριό Πολύτσιανη (περιοχή Πωγωνίου τῆς Βορείου Ἠπείρου). Ὅπως ὁ λύχνος τοποθετεῖται πάνω στὴν λυχνία, γιὰ νὰ φωτίζῃ ὅλη τὴν οἰκία, ἔτσι καὶ ὁ Ὅσιος Σοφιανός, ὁ φωτιστὴς τοῦ ποιμνίου του, τοποθετήθηκε μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ στὸν ἱστορικό θρόνο τῆς Δρυϊνουπόλεως. Ἔγινε γνωστός ἀπό τήν στιγμή πού ἀνέλαβε Ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως μέ χαρακτηριστικότερη τήν συμβολή του στήν ἀναχαίτιση τῆς ἐξώμοσης (δηλ. τῆς ἄρνησης – μέ τήν βία τοῦ Χριστιανισμοῦ – καί ἀποδοχῆς τοῦ μωαμεθανισμοῦ) στήν Ἤπειρο.

Τήν ἐποχή πού ἔζησε, οἱ ἐξισλαμισμοί ἦταν ἰδιαιτέρως σύνηθες φαινόμενο. Ὁ ἴδιος θέλοντας νά ἀντιμετωπίσῃ αὐτήν τήν κατάσταση περιόδευε ἀπό χωριό σέ χωριό γιά νά πείσῃ τόν κόσμο νά διατηρήσῃ τίς παραδόσεις καί τήν θρησκεία του. Ἐδῶ ὁ ἀσκητὴς ἐπίσκοπος, ὁ Ὅσιος Σοφιανός, μὲ τὶς διδαχές του, τὶς νουθεσίες του, τὴν ἀκατάβλητη ὑποδειγματικὴ ὑπομονή του καὶ τὸ θαρραλέο του φρόνημα ὕψωσε ἀναχαιτιστικὸ φράγμα στὴν ἀλλόθρησκη ἐπιβουλὴ πρὸς ἐξισλαμισμὸ τῶν Χριστιανῶν. Παράλληλα, ἵδρυσε σχολεῖο στὴν περίφημη Ἱερά Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Πολύτσανη, μὲ σκοπὸ τὴν διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων καὶ τὴν διάδοση καὶ στήριξη τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Σύμφωνα μέ τόν Βασίλειο Μπάρα, ὅταν ἡ κατάσταση ἔγινε ἐκρηκτική καί οἱ ἀρνησίθρησκοι ἐπικίνδυνα ἀπειλητικοί, «ὁ Σοφιανός δέν μπόρεσε νά κρατηθεῖ περισσότερο στά παρασκήνια. Βρέθηκε ἀπό τούς πρώτους ἐκεῖ πού τόν καλοῦσε τό καθῆκον τῆς τιμῆς, ἀνάμεσα στό ἀγωνιζόμενο ποίμνιό του, καί τό ἐσκέπασε μέ τίς πατρικές του φτεροῦγες». Καί ὁ Βασίλειος Μπάρας λέει ἀκόμα: «Ἄρα ὁ Παπα-Γιάννης ἀπό τίς ἀπάτητες βουνοπλαγιές τῆς Μουργκάνας καί ὁ Ἐπίσκοπος Σοφιανός ἀπό τά ψηλώματα τῆς Νεμέρτζικας, μαζί μέ τούς ἄλλους ἀφανεῖς ἥρωες καί τό ἀνώνυμο καί ἀλογάριαγο πλῆθος τῶν ἀγωνιστῶν, ἐκράτησαν τήν Ρωμηοσύνη καί Χριστιανοσύνη ἐκεῖ ἀπάνω στά βόρεια μέρη τῆς Ἠπείρου». Ὁ κατεξοχήν ἱστοριοδίφης τῆς Ἠπείρου Παναγιώτης Ἀραβαντινός σημειώνει: «Ὁ σεβάσμιος οὗτος ἀνήρ τά μέγιστα συνετέλεσεν εἰς ἀναχαίτισιν τοῦ χειμάρρου τῆς ἐξωμωσίας τοῦ ἀπειλοῦντος νά κατακλύσει ὁλόκληρον τήν Ἤπειρον». Ἄλλος ἕνας βαθύς γνώστης τῆς ἠπειρωτικῆς ἱστορίας, ὁ Φάνης Μιχαλόπουλος, σέ μία σημαντική μελέτη γιά τόν Ὅσιο Σοφιανό, γράφει ὡς συμπέρασμα: «Ὅταν ὁ Ἑλληνισμός κινδύνευε νά χαθεῖ στήν Ἤπειρο, ἐξαιτίας τῶν ἀθρόων ἐξισλαμισμῶν, υπήρξεν ὁ πρῶτος πού ὀρθώθηκε ἐναντίον τοῦ μιάσματος καί μέ τίς ὁμιλίες του καί τήν θεία του ἔξαρση, κατόρθωσε νά τό σταματήσει. Ἄν στό ἀλύτρωτο ἐκεῖνο τμῆμα τῆς Βορείου Ἠπείρου σώζονται Ἕλληνες, αὐτό ὀφείλεται στόν ἅγιο Σοφιανό καί στόν κατόπιν μεγάλο ἐθναπόστολο Ἅγιο Κοσμᾶ, πού κι αὐτός περιηγήθηκε τά μέρη ἐκεῖνα καί τά ἐνίσχυσε στό θρησκευτικό καί ἐθνικό πεδίο. Ὁ Ἅγιος Σοφιανός πρέπει νά ἀριθμηθεῖ μεταξύ τῶν μεγάλων ἀναγεννητῶν του Γένους». 

Πρίν τήν κοίμησή του, παραιτεῖται ἀπό τά ἀρχιερατικά του καθήκοντα καί γίνεται Μεγαλόσχημος Μοναχός στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Πολύτσανης, γιά νά δοθεῖ ὁλοκληρωτικά στήν ἡσυχία καί τήν προσευχή. Ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου του, τὸ βάθος τῆς Πίστεώς του καὶ ὁ ἔνθερμος ζῆλος του ἔκαναν τὸν Ὅσιο πολὺ ἀγαπητὸ σέ ὅλους.

Εἴθε ὅλοι μας νά ἔχουμε τίς πρεσβείες τοῦ Ὁσίου Σοφιανοῦ Ἐπισκόπου Δρυϊνουπόλεως, τοῦ Σημειοφόρου, ΑΜΗΝ.

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως) 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ 2022

ΕΠΟΜΕΝΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

Δείτε
ακόμη ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΟΜΙΛΙΑΝ ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ 26Μαΐ24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΟΜΙΛΙΑΝ ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 21Μαΐ24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 258 - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 15Μαΐ24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 258 - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 257 - ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5Απρ24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 257 - ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 256 - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 20Μαρ24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 256 - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ ΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΝ 6Μαρ24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ ΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΫΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 31Ιαν24

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΫΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255 - ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ 25Ιαν24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255 - ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 10Ιαν24

ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 254ῃ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 27Δεκ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 254ῃ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253 – ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 27Οκτ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253 – ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ 4Οκτ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΚΑΤΩ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 23Σεπ23

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΚΑΤΩ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023) 23Σεπ23

110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 251ῃ – KΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ 23Σεπ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 251ῃ – KΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8Ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ 22Ιουν23

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8Ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟΝ ΠΩΓΩΝΙΣΚΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 22Ιουν23

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟΝ ΠΩΓΩΝΙΣΚΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ 22Ιουν23

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 25Μαΐ23

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 25Μαΐ23

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΦΙΚΙΟΝ ΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΝ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 25Μαΐ23

ΟΦΙΚΙΟΝ ΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΝ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2023 25Μαΐ23

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2023 18Μαΐ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12Μαΐ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 249 – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 4Μαΐ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 249 – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 247 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 22Μαρ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 247 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)  20Μαρ23

110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20Μαρ23

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2023 20Μαρ23

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 20Μαρ23

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 20Μαρ23

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2023 10Μαρ23

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 30Ιαν23

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 22Δεκ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΦΙΛΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑΝ 2Δεκ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΦΙΛΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 245 – ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 23Οκτ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 245 – ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 24Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 22Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 244 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 20Σεπ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 244 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 7Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ 2022 5Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 25Αυγ22

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 243 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 19Αυγ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 243 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13Αυγ22
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 242 – ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 8Αυγ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 242 – ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 16Μαΐ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 7Μαΐ22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 241ῃ – ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022 23Απρ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 241ῃ – ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!» 22Μαρ22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 240ῃ 17Μαρ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 240ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 26Δεκ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!» 10Δεκ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 22Νοε21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ Δ.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 8Νοε21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ Δ.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ 14Οκτ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1Οκτ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021 9Σεπ21

ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1Σεπ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25Αυγ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 236ῃ 20Αυγ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 236ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (Παράταση) 17Αυγ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (Παράταση)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 235ῃ 13Αυγ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 235ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ 8Αυγ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/8/2021 3Αυγ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/8/2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 4/7/2021 4Ιουλ21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 4/7/2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1Ιουλ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 27Ιουν20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27Ιουν20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ