Εγκύκλιοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 254ῃ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

                                                         

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

 

 Ἀριθ. Πρωτ. 693    

                               Χριστούγεννα 2023

 Ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐπισκοπείῳ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 254ῃ

Θέμα: Οἱ Οὐρανοί ἀγάλλονται ἐπί τῇ Γεννήσει τοῦ Χριστοῦ. Ἡ γῆ … ;;;

 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

    -Α-

Ἔφθασαν πάλι τά Χριστούγεννα. Ἡ γιορτή τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης. Ὁ κοσμοπόθητος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός γεννᾶται μέσα στήν ἀπέραντη φτώχεια, σέ ἕνα σταῦλο. Καί ἀνακλίνεται στήν φάτνη, στό παχνί δηλαδή, ὅπου τά ἄλογα ζῶα ἔτρωγαν τήν τροφή τους. Κανείς ἀπό τούς μεγάλους καί σπουδαίους τῆς γῆς, ὅπως καί οἱ κάτοικοι τῆς Βηθλεέμ, δέν εἶχαν ἀντιληφθῆ τό μεγάλο γεγονός: Ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε καί ἄνθρωπος καί ἦλθε νά κατοικήσῃ ἀνάμεσά μας. Μόνο οἱ φτωχοί καί ταπεινοί ποιμένες τῆς Βηθλεέμ, οἱ ὁποῖοι ἦσαν «ἀγραυλοῦντες καί φυλάσσοντες φυλακάς τῆς νυκτός ἐπί τήν ποίμνην αὐτῶν» (Λουκᾶ β΄ 8), μόνο αὐτοί ἀξιώθηκαν νά δοῦν καί προσκυνήσουν τόν Σωτῆρα, ὅπως τούς πληροφόρησε «ἄγγελος Κυρίου», «ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ. Καί τοῦτο ὑμῖν τό σημεῖον ˙ εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον κείμενον ἐν φάτνη» (Λουκᾶ β΄ 11-12).

 

-Β-

Αὐτό τό χαρμόσυνο μήνυμα ἔφερε ὁ ἄγγελος. Καί πρίν καλα – καλά, νά συνέλθουν οἱ ποιμένες ἀπό τόν φόβο τους, «ἐξαίφνης ἐγένετο σύν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τόν Θεόν καί λεγόντων ˙ δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκᾶ β΄ 13-14). Ξαφνικά, δηλαδή, ἐμφανίστηκε μαζί μ’ ἐκεῖνον τόν ἄγγελο πλῆθος στρατιᾶς ἀγγέλων ἀπό τόν οὐρανό, οἱ ὁποῖοι δοξολογοῦσαν τόν Θεό καί ἔλεγαν: «Δοξασμένος ἄς εἶναι ὁ Θεός στά ὕψιστα μέρη τοῦ οὐρανοῦ ἀπ’ τούς ἀγγέλους πού κατοικοῦν ἐκεῖ ˙ καί στή γῆ ὁλόκληρη, πού εἶναι ταραγμένη ἀπ’ τήν ἁμαρτία καί τά βίαια πάθη της, ἄς βασιλεύσει ἡ θεία εἰρήνη. Διότι ὁ Θεός ἐκδήλωσε τώρα ἐξαιρετικά τήν εὔνοια καί τήν εὐαρέσκειά του στούς ἀνθρώπους μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του».

Οἱ ποιμένες δέν ἔχασαν χρόνο. Ἔσπευσαν ἀμέσως πρός τήν Βηθλεέμ καί ἀφοῦ προσκύνησαν τό θεῖο παιδί, γύρισαν πίσω στά κοπάδια τους «δοξάζοντες καί αἰνοῦντες τόν Θεόν ἐπί πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καί εἶδον καθώς ἐλαλήθη πρός αὐτούς» (Λουκᾶ β΄ 20).

 

-Γ-

Ἀπό ἐκείνη τήν μοναδική καί ἁγία νύχτα, πού ἀκούστηκε ἀπό τά ἀγγελικά στόματα ὁ χαρμόσυνος καί παρήγορος λόγος «ἐπί γῆς εἰρήνη», ἔχουν περάσει περισσότερα ἀπό δύο χιλιάδες (2.000) χρόνια. Σ’ ὅλο αὐτό τό μακρύ διάστημα, πλῆθος πολέμων, μικρῶν καί μεγαλύτερων ἔχει ματώσει τόν πλανήτη μας. Ἀποκορύφωμα ὑπῆρξαν ὁ Α΄ καί κυρίως ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος τόν περασμένο αἰῶνα μέ ἑκατομμύρια νεκρούς καί ἀσύλληπτες ὑλικές καταστροφές. Ὅμως, ὁ πόθος γιά τήν εἰρήνη ὑπῆρχε πάντοτε στίς ἀνθρώπινες καρδιές. Γι’ αὐτό, μετά τόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἱδρύθηκε ἡ «Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν» (Κ.Τ.Ε.), τῆς ὁποίας ὁ βίος κράτησε ἐλάχιστα χρόνια, γιατί ξέσπασε ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Μετά τό τέλος κι’ αὐτοῦ τοῦ καταστροφικοῦ πολέμου ἱδρύθηκε ὁ «Ὀργανισμός Ἡνωμένων Ἐθνῶν» (Ο.Η.Ε.), πού συνεχίζει νά δραστηριοποιῆται μέχρι καί σήμερα, ἀλλά, μέ πενιχρά ἤ καί ἀσήμαντα ἀποτελέσματα. Ἕνα κραυγαλέο παράδειγμα τῆς ἀναποτελεσματικότητας τοῦ Ο.Η.Ε. εἶναι ἡ Κύπρος, τῆς ὁποίας τό 38% τοῦ ἐδάφους καταπατεῖ ἀδιάντροπα ὁ Τοῦρκος «Ἀττίλας», παρά τά ἀλεπάλληλα ψηφίσματα τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ.   

       

-Δ-

Ἀλλά καί στίς ἡμέρες μας, δύο μεγάλοι πόλεμοι ταλανίζουν τόν κόσμο: Ὁ πόλεμος τῆς Ρωσίας ἐναντίον τῆς Οὐκρανίας καί ὁ πόλεμος τοῦ Ἰσραήλ ἐναντίον τῆς Παλαιστινιακῆς Ὀργανώσεως «Χαμάς». Στά πεδία τῶν μαχῶν, χιλιάδες οἱ νεκροί καί ἀπερίγραπτες οἱ καταστροφές. Ἔτσι, ἡ εἰρήνη ἔχει φυγαδευθῆ, ἐνῷ ὁ φόβος καί ἡ ἀγωνία ἔχουν γιά τά καλά φωλιάσει στίς ἀνθρώπινες καρδιές.

Ἑπομένως, λοιπόν, χρέος ὅλων τῶν συνειδητῶν χριστιανῶν εἶναι νά προσεύχωνται στόν Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, νά εἰρηνεύσῃ τίς καρδιές καί τούς λαούς, γιατί μόνο Αὐτός μπορεῖ νά πετύχῃ ἐκεῖ πού ἀπέτυχαν οἱ ἀνθρώπινες προσπάθειες. Κι’ ἄς ἑτοιμάζουμε τίς καρδιές μας μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση, γιά νά δεχθοῦμε τόν Χριστό μέ τήν Θεία Κοινωνία, πού φέρνει εἰρήνη καί μεγάλη χαρά σέ ὅσους κοινωνοῦν «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης». «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί ˙ ἀμήν» (Γαλ. στ΄ 18).

  

Μετά πολλῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Τεχθέντι 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253 – ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΕΠΟΜΕΝΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255 - ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

Δείτε
ακόμη ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΟΜΙΛΙΑΝ ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ 26Μαΐ24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΟΜΙΛΙΑΝ ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 21Μαΐ24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 258 - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 15Μαΐ24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 258 - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 257 - ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5Απρ24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 257 - ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 256 - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 20Μαρ24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 256 - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ ΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΝ 6Μαρ24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ ΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΫΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 31Ιαν24

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΫΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255 - ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ 25Ιαν24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 255 - ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 10Ιαν24

ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253 – ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 27Οκτ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253 – ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ 4Οκτ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΚΑΤΩ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 23Σεπ23

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΚΑΤΩ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023) 23Σεπ23

110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 251ῃ – KΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ 23Σεπ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 251ῃ – KΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8Ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ 22Ιουν23

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8Ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟΝ ΠΩΓΩΝΙΣΚΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 22Ιουν23

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟΝ ΠΩΓΩΝΙΣΚΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ 22Ιουν23

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 25Μαΐ23

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 25Μαΐ23

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΦΙΚΙΟΝ ΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΝ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 25Μαΐ23

ΟΦΙΚΙΟΝ ΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΝ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2023 25Μαΐ23

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2023 18Μαΐ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12Μαΐ23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 249 – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 4Μαΐ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 249 – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 247 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 22Μαρ23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 247 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)  20Μαρ23

110η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ (1913 – 2023)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20Μαρ23

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2023 20Μαρ23

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 20Μαρ23

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 20Μαρ23

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2023 10Μαρ23

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 30Ιαν23

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 22Δεκ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΦΙΛΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑΝ 2Δεκ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΦΙΛΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 245 – ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 23Οκτ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 245 – ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 24Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 22Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 244 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 20Σεπ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 244 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 7Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΝ 7Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ 2022 5Σεπ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 25Αυγ22

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 243 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 19Αυγ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 243 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13Αυγ22
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 242 – ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 8Αυγ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 242 – ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 16Μαΐ22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 7Μαΐ22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 241ῃ – ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022 23Απρ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 241ῃ – ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!» 22Μαρ22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 240ῃ 17Μαρ22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 240ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 26Δεκ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!» 10Δεκ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ… ΓΕΝΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 22Νοε21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ Δ.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 8Νοε21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ Δ.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ 14Οκτ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1Οκτ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021 9Σεπ21

ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1Σεπ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25Αυγ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 236ῃ 20Αυγ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 236ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (Παράταση) 17Αυγ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (Παράταση)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 235ῃ 13Αυγ21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 235ῃ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ 8Αυγ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/8/2021 3Αυγ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/8/2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 4/7/2021 4Ιουλ21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 4/7/2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1Ιουλ21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 27Ιουν20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27Ιουν20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ