Φιλάδελφος Διακονία

Οικοτροφείο Θηλέων

Εκκλησιαστικόν Οικοτροφείον Θηλέων Κονίτσης «Η Αγία Μακρίνα»

Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυρός ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, μετά τήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», κατά τό ἔτος 1968, καί τήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Οἰκοτροφείου Ἀρρένων Κονίτσης «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ», κατά τό ἔτος 1969, ἀποφάσισε τήν ἵδρυση Ἐκκλησιαστικοῦ Οἰκοτροφείου Θηλέων, ἐν Κονίτσῃ, διά τήν παροχήν στέγης καί διατροφῆς, καί παραλλήλως διά τήν καλλιέργειαν μεταξύ τῶν μαθητριῶν τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ φρονήματος καί τῆς Ἑλληνικῆς συνειδήσεως.  

Ὁ ἀείμνηστος Χαράλαμπος Νικ. Βαρδάκης δώρισε τό ἔτος 1977 στήν Ἱερά Μητρόπολη δύο οἰκόπεδα συνολικῆς ἐπιφανείας 382,95 τετραγωνικῶν μέτρων, στήν Ἄνω Κόνιτσα, προκειμένου νά κτισθεῖ σέ αὐτά τό Ἐκκλησιαστικό Οἰκοτροφεῖο Θηλέων. Μέσα σέ ἕνα χρόνο περίπου τό κτίριο ἦταν ἔτοιμο γιά νά ὑποδεχθῇ τίς πρώτες μαθήτριες. Ἔτσι, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀειμνήστου Βαρδάκη, νά τόν ἀξιώσῃ ὁ Θεός νά τό δῇ πρίν πεθάνῃ. Ἕνα μῆνα, περίπου, μετά ὁ ἀείμνηστος ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον πλήρως ἱκανοποιημένος.

Τό Ἵδρυμα συστήθηκε διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 6/15-05-1978 Πράξεως τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, περιλαμβανομένου τοῦ σχετικοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας αὐτοῦ, καί ἡ πρώτη Διοικοῦσα Ἐπιτροπή εἶχε ὡς Πρόεδρο τόν ἴδιον, Ἀντιπρόεδρον τόν Δημοδιδάσκαλον Ἰωάννην Βίλλην, Ταμίαν τόν Διευθυντήν Μονοπωλίου Κονίτσης Γεώργιον Παπαχρηστίδην, καί μέλη τόν Γραμματέαν Ἀγρονομείου Κονίτσης Ἰωάννην Μαλάμην καί τόν ἔμπορον Ἰωάννην Κουφάλαν. Τέλος, εἰς τό  ὑπ’ ἀριθμ. 654/τεῦχος Β΄/05-08-1978 Φ.Ε.Κ. δημοσιεύθησαν ἀμφότερα τά νομιμοποιητικά ἔγγραφα.

Τό Ἐκκλησιαστικόν Οἰκοτροφεῖον Θηλέων Κονίτσης «Η ΑΓΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ», ξεκίνησε τήν λειτουργίαν του μέ τριάκοντα (30) περίπου – φτωχές καί ὀρφανές ἐπί τό πλεῖστον – μαθήτριες. Ἕως τῆς ἀναστολῆς λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος, λόγῳ ἐλλείψεως μαθητριῶν, φιλοξενήθηκαν σέ αὐτό ἐκατοντάδες μαθήτριες τῶν Ἐπαρχιῶν Πωγωνίου καί Κονίτσης, ἀλλά καί ἀπό περιοχές τῆς Βορείου Ἠπείρου. 

Ἡ οἰκογενειακή ἀτμόσφαιρα, ἡ συστηματική μελέτη τῶν μαθητριῶν ὑπό τήν ἐπίβλεψη ἐμπείρων καθηγητριῶν, ἡ στοργή, ἡ θαλπωρή, καί προπαντός ἡ χριστιανική ἀγάπη, ἀπετέλεσαν τό «σῆμα κατατεθέν» τοῦ Ἱδρύματος. Τό Ἵδρυμα συντηρήθηκε ἀποκλειστικῶς μέ δωρεές φιλανθρώπων καί φιλοθέων ψυχῶν, ἀπό τό ὑστέρημα ἤ τό περίσσευμα αὐτῶν, προερχομένων ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Πατρίδος μας. 

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά καταθέτουν τήν προσφορά τῆς ἀγάπης τους στόν κάτωθι λογαριασμό. Θά ἐκδίδεται ἐν συνεχεία ἀπόδειξη ἰσχυρή γιά τήν Ἐφορία.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
“Η  ΑΓΙΑ  ΜΑΚΡΙΝΑ” – Α.Φ.Μ. 090165245 – ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ BIC ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN
  ΕΘΝΙΚΗ ETHNGRAA

386 / 545097 – 77 

386 / 545059 – 40

GR25 0110 3860 0000 3865 4509 777

GR28 0110 3860 0000 3865 4505 940

 

ALPHA

CRBAGRAA

770.00.2002.006904

GR56 0140 7700 7700 0200 2006 904

Δείτε
ακόμη ...

Εκκλησιαστικό Γηροκομείο

Εκκλησιαστικό Γηροκομείο

Οικοτροφείο Αρρένων

Οικοτροφείο Αρρένων

Διανομή Τροφίμων

Διανομή Τροφίμων

Ιατρών Επίσκεψις

Ιατρών Επίσκεψις