Έργα σε εξέλιξη

Ἀνακαίνιση κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξοπλισμοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Ανακαίνιση

Ἀπό τό ἔτος 1968, πού ξεκίνησε ἡ λειτουργία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», καί στά χρόνια πού πέρασαν ἔγιναν ἀρκετές ἐργασίες ἐπεκτάσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ ἀρχικοῦ κτιρίου, γιά τήν καλύτερη διαμονή τῶν ἑκάστοτε τροφίμων αὐτοῦ. Προϊόντος ὅμως τοῦ χρόνου γινόταν ἀντιληπτό ὅτι ἔπρεπε νά γίνει ριζική ἀνακαίνιση τόσο τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων, ὅσο καί τῶν ὑποδομῶν αὐτοῦ. Γι’ αὐτό ἡ Ἱερά Μητρόπολη ξεκίνησε ἕναν συνεχῆ ἀγῶνα γιά τήν ἐξεύρεση τῶν ἀπαραίτητων κονδυλίων, καθώς γιά τήν ἴδια ἦταν ἀδύνατο νά καλύψει ἐξ’ ἰδίων πόρων τήν ὅλη δαπάνη. 

Τά χρόνια περνοῦσαν καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἀπευθυνόταν τόσο στούς ἑκάστοτε ἐπικεφαλεῖς τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ὅσο καί σέ Ἱδρύματα ἤ καί ἐπιφανεῖς ἐπιχειρηματίες και ἄλλους. Ὅμως οἱ προσπάθειες δέν καρποφοροῦσαν, καθώς εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα εἴτε εὐγενικές ἀρνήσεις, εἴτε ἀνεκπλήρωτες ὑποσχέσεις. Ὡστόσο οἱ ἀνάγκες γινόταν ὅλο καί πιό ἐπιτακτικές, ἐνῷ αὐξανόταν καί τά αἰτήματα γιά αὔξηση τῆς δυναμικότητας τοῦ Ἱδρύματος, πέραν τῶν δέκα ἕξ (16) κλινῶν πού ὑπῆρχαν ἀνεπτυγμένες.   

Τότε ἀκριβῶς πού φαινόταν νά μήν ὑπάρχει ἐλπίδα, ὁ Θεός ἄκουσε τίς προσευχές καί φανέρωσε τήν κατάλληλη στιγμή τούς κατάλληλους ἀνθρώπους. Ἕνα ἄγνωστο Ἵδρυμα τοῦ ἐξωτερικοῦ, βρέθηκε νά ἔχει στό Διοικητικό του Συμβούλιο ἕναν Ἕλληνα πού ἐπισκεπτόταν κατά καιρούς τήν ἐπαρχία Κονίτσης. Μόλις ἔγινε ἀπό μέρους του ἡ ἐπιτόπια ἐπίσκεψη καί ξεναγήθηκε στούς χώρους τοῦ Γηροκομείου, διαπίστωσε τήν ἀνάγκη ἄμεσης ἐνάρξεως τῶν ἀπαραίτητων ἐργασιῶν. Τό θέμα συζητήθηκε στό ἑπόμενο  Διοικητικό τους Συμβούλιο καί πάρθηκε ὁμόφωνα ἡ ἐγκριτική ἀπόφαση. 

Ἔτσι στά τέλη τοῦ ἔτους 2015 ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες πλήρους ἀνακαινίσεως τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων, ὅσο καί τῶν ὑποδομῶν, ἐνῷ παράλληλα θα χρησιμοποιηθοῦν και οἱ χῶροι τοῦ ἐφαπτομένου – καί εὑρισκομένου σέ ἀναστολή λειτουργίας – Ἐκκλησιαστικοῦ Οἰκοτροφείου Ἀρρένων «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ». Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο αὐξήθηκε ἡ συνολική δυναμικότητα σέ εἴκοσι δύο (22) κλίνες · τοποθετήθηκε νέα πλήρως μονωμένη κεραμοσκεπή · ἔγινε στήριξη ὅλου τοῦ φέροντος ὀργανισμοῦ ·  ἐπεκτάθηκε καί ἐκσυγχονίζεται ἡ κουζίνα καί ἡ τραπεζαρία · δημιουργήθηκαν χῶροι συντηρήσεως καί καταψύξεως · δημιουργήθηκαν μπάνια σέ κάθε ὑπνοδωμάτιο, καθώς καί δύο μπάνια Α.Μ.Ε.Α. · αὐξήθηκε ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἀνελκυστῆρα · δημιουργεῖται νέο λεβητοστάσιο · ἀντικαταστάθηκαν τά δάπεδα  · κατασκευάσθηκε νέα ἐσωτερική σκάλα · δημιουργήθηκαν νέοι ἀποθηκευτικοί χῶροι · ἐκσυγχονίζεται τό ἰατρεῖο – φαρμακεῖο · τοποθετεῖται νέα ὑδραυλική καί ἠλεκτρολογική ἐγκατάσταση · τοποθετεῖται σύστημα μέ ἐναλλακτικούς τρόπους θερμάνσεως · δημιουργήθηκαν W.C. ἐπισκεπτῶν καί πολλά ἀκόμη. 

Στόχος, ὅταν σύντομα, Θεοῦ θέλοντος, ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἀπαραίτητες ἐργασίες, τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖον «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» νά ἀποτελεῖ ἕνα πραγματικό στολίδι πρός δόξαν Θεοῦ, ἀλλά καί πρός ὄφελος τῶν ἡλικιωμένων τροφίμων του, πού ἀναζητοῦν σ’ αὐτό χριστιανική ἀγάπη, στοργή, ζεστασιά, συντροφιά, ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη καί φροντίδα. Ἄς μήν λησμονοῦμε ὅλοι μας ὅτι ἡ προσφορά στήν τρίτη ἡλικία θά «ἐπιστρέψει» κάποια στιγμή σε ἐμᾶς τούς ἴδιους, ὅταν καί μεῖς θά βρεθοῦμε στήν θέση τῶν σημερινῶν ἡλικιωμένων συνανθρώπων μας.       

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά καταθέτουν τήν προσφορά τῆς ἀγάπης τους στόν κάτωθι λογαριασμό. Θά ἐκδίδεται ἐν συνεχεία ἀπόδειξη ἰσχυρή γιά τήν Ἐφορία.

Ἀνακαίνιση κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐξοπλισμοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Κονίτσης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ BIC ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN
  ΕΘΝΙΚΗ ETHNGRAA 386 / 545147 – 77 GR49 0110 3860 0000 3865 4514 777
  ALPHA CRBAGRAA 770.00.2101.137571 GR31 0140 7700 7700 0210 1137 571

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ», εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

Δείτε
ακόμη ...

Ἁγιογράφηση Ἱεροῦ Ναοῦ «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

Ἁγιογράφηση Ἱεροῦ Ναοῦ «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «Μητροπολίτης Χριστοφόρος Χατζῆς» – «Πνευματική Στέγη Κονίτσης»

Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «Μητροπολίτης Χριστοφόρος Χατζῆς» – «Πνευματική Στέγη Κονίτσης»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἱερός Ναός «Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»

Ἱερός Ναός «Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή «Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Καλλιθέας Κονίτσης

Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή «Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Καλλιθέας Κονίτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ», εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

Ἔκθεση Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν «ΛΕΙΜΩΝΑΣ ΚΥΡΙΟΥ», εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Κονίτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ